SUPPLY CHAIN POLICY

นโยบายเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทาน
ส่วนหนึ่งของนโยบายเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานของ บริษัท เจ เอช แอล เมททอลเลอจิคอล จำกัด คือการไม่ซื้อทองคำและเงินบริสุทธิ์จากแหล่งที่มีความขัดแย้งในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ อย่างเด็ดขาด
ทองคำและเงินที่มีความขัดแย้งซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ได้มาจากการทำเหมืองแร่ การผลิตหรือการจัดส่งทั้งโดยที่ทราบหรือไม่ทราบว่าการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มติดอาวุธที่ผิดกฎหมาย หรือสนับสนุนให้เกิดความขัดแย้ง หรือละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม
วัตถุดิบดังกล่าวข้างต้นจะไม่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทเจ เอช แอลฯ และผลิตภัณฑ์ของ บริษัท เจ เอช แอลฯ ที่อยู่ในตลาดทั่วไป เป็นตราโลโก้ “J H L” จัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง (CAHRAs) คือพื้นที่ที่ถูกกำหนดโดยคู่มือการตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อห่วงโซ่อุปทานจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง
ดังนั้น นโยบายของ บริษัท เจ เอช แอลฯ คือการดำรงไว้ซึ่งสถานะในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานในการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ดังต่อไปนี้
1. การซื้อวัตถุดิบจากผู้ขายที่มีชื่อเสียง และมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯมายาวนาน หรือได้ผ่านการตรวจสอบการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ ที่เพียงพอจากขั้นตอน “การทำความรู้จักผู้ขาย”
2. ในทุกกรณีสามารถที่จะดำเนินการตรวจสอบผู้ขายและห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นวัตถุดิบที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ได้รับการสนับสนุนอันก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทจะทำการระงับและยุติการมีส่วนร่วมกับคู่สัญญา ผู้ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาและเชื่อมโยงไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง
3. บริษัท เจ เอช แอลฯจะปฏิบัติตามทั้งกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายสากล ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัตถุดิบที่มีที่มาจากแหล่งที่มีความขัดแย้งรวมทั้งมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและกฎหมายดอดด์-แฟรงค์ของประเทศสหรัฐอเมริกา
4. บริษัท เจ เอช แอลฯจะปฏิบัติตามคู่มือการตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ในการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งและมีคว
ามเสี่ยงสูง และกระบวนการตรวจสอบการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบสำหรับทองคำและเงิน รวมถึงขอบเขตการทำงานทั้ง 5 ขั้นตอนตามคู่มือการตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบ
5. บริษัท เจ เอช แอลฯให้ความร่วมมือในการตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ โดยบุคคลที่สามไม่มีการนำวัตถุดิบจากแหล่งที่มีความขัดแย้งมาใช้ ในกระบวนการผลิต ภายใต้กระบวนการตรวจสอบตามกระบวนการตรวจสอบการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบสำหรับทองคำและเงินบริสุทธิ์
6. บริษัท เจ เอช แอลฯได้นำโปรแกรมการติดตามและตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบมาใช้ในการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ เพื่อสร้ างความมั่นใจว่าการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบของบริษัทฯ มีความโปร่งใส เช่น โครงการติดป้ายแสดงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ
7. พนักงานของบริษัท เจ เอช แอลฯ มีการไปตรวจเยี่ยมสถานประกอบการของผู้ขายวัตถุดิบที่ถูกคัดเลือกอยู่เป็นประจำ เพื่อการตรวจสอบและทดสอบความน่าเชื่อถือของผู้ขาย
8. บริษัท เจ เอช แอลฯ มีกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ในคู่มือขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาและติดตามผลการดำเนินงานในด้านการการลดความเสี่ยง กลยุทธ์นี้รวมถึงการระงับหรือการยุติการรับซื้อวัตถุดิบที่มีการบ่งชี้ว่าอาจมีการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และการกระทำดังกล่าวบริษัทฯไม่อาจยอมรับได้
นโยบายของ บริษัท เจ เอช แอลฯ คือการสร้างความแตกต่างโดยการส่งมอบทองคำและเงินบริสุทธิ์ ที่ไม่มีวัตถุดิบที่มาจากแหล่งที่มีข้อขัดแย้งให้แก่ลูกค้าและพันธมิตรทางการค้าของบริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทฯ มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของบริษัทฯ ถูกผลิตขึ้นจากโลหะที่ไม่ก่อให้เกิดข้อขัดแย้งใดๆทั้งสิ้น
นายมนต์ชัย คูหาเปรมกิจ
กรรมการผู้จัดการ 1 กันยายน พ.ศ. 2563

JHL METALLURGICAL CO.,LTD
24/16 MOO 1 Bangpleeyai,Bangplee,Samutprakarn 10540 Thailand
Tel. (+662)006-6665,006-6302 Fax. (+662) 738-7793
©2014 JHL METALLURGICAL , Inc.All Rights Reserved