SUSTAINABILITY

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
วัตถุประสงค์
ภายใต้ภาวการณ์บริหารงานในธุรกิจที่มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว บริษัทฯ จำเป็นต้องมีการปรับปรุงการจัดการให้มีความเหมาะสมมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทฯ จึงเห็นสมควรที่จะกำหนด"จรรยาบรรณทางธุรกิจ" (Code of conduct) ขึ้นมาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยได้รวบรวมกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆ มาปรับเข้ากับหลักปฏิบัติของบริษัทฯเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจาก กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน นำแนวทางจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้ไปปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่นอย่าง จริงจัง เพื่อเป็นการพัฒนาและรักษาจรรยาบรรณ ธุรกิจของบริษัทฯ ให้ดำรงอยู่คู่บริษัทฯ ตลอดไป
หลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ
บริษัท เจ เอช แอล เมททอลเลอจิคอล จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของ จริยธรรมและคุณธรรม พร้อมกับมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยการประมวลนโยบายการดูแลรับผิดชอบและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนหลักการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสะท้อนคุณค่าและวัฒนธรรมขององค์กร พร้อมทั้งมุ่งหวังให้ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ร่วมดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบ และยึดมั่นในหลักการเดียวกัน บริษัทฯจึงได้กำหนดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณไว้ดังนี้
1. การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯให้ความสำคัญกับการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ในทุกที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ พนักงานของบริษัทฯ จึงต้องเคารพกฎหมาย ไม่ฝ่าฝืน และประพฤติปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด ตลอดจนรับรู้และเข้าใจถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการทบทวนความสอดคล้องของการปฏิบัติตามกฎหมาย และดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนเคารพต่อขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนและท้องถิ่นนั้นๆ
2. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต
บริษัทฯสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญ และมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต การกรรโชก และรับมือให้สินบนทุกรูปแบบ
3. การมีส่วนได้เสีย และความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯถือเป็นนโยบายสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงประโยชน์ ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ และยึดถือเป็นหน้าที่ของกรรมการผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีความสัมพันธ์ จะต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันจะส่งผลให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ หรือทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพลดลง ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงรายการดังกล่าวได้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบจะเข้าไปดูแลการทำรายการนั้นๆ ด้วยความโปร่งใส ชัดเจน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
4. การใช้ข้อมูลภายใน และรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ
ถือเป็นนโยบายที่สำคัญในการดำเนินงานให้เกิดความเสมอภาค และยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายการอย่างเท่าเทียมกัน โดยข้อมูลภายใน ข้อมูลลูกค้าหรือข่าวสารอันมีสาระสำคัญ ข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจต่อบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ จึงต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ และต้องไม่นำข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่น หรือนำข้อมูลภายในไปใช้แสวงหากำไรหรือผลประโยชน์ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
5. ควบคุมภายใน/การตรวจสอบภายใน/การบริหารความเสี่ยงและรายงานทางบัญชี/การเงิน
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มและความมั่นคงให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนโดยสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จดังกล่าว จึงกำหนดเป็นนโยบายให้ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รวมทั้งมีระบบการติดตามและการ ประเมินผลที่ดี มีการสอบทานระบบอย่างสม่ำเสมอ และมีการจัดทำรายงานทางบัญชีและเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียให้ความเชื่อมั่นต่อบริษัทฯ
6. การรับและการให้ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด
การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงการเลี้ยงหรือรับเลี้ยงจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถกระทำได้ในวิสัยอันควร ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม และไม่ให้เรียกร้องหรือรับไม่ว่ากรณีใดๆที่ผิดไปจากธรรมเนียมปฏิบัติหรือเกินความเหมาะสม เช่น ห้ามรับของขวัญเป็นเงินสดหรือที่มีค่าเทียบเท่าเงินสด นอกเหนือจากผลตอบแทนอันพึงได้จากบริษัทฯ ที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติด้วยความลำเอียง
7. การจัดหาและหากปฏิบัติต่อลูกค้า
การจัดหาเป็นกระบวนการสำคัญเพื่อกำหนดค่าใช้จ่ายและคุณภาพสินค้าและบริการที่บริษัทฯ จะนำมาใช้ในการดำเนินกิจการ จึงจำเป็นต้องมีขั้นตอนดำเนินการใช้ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ด้วยความเป็นธรรม สมเหตุสมผล โปร่งใส สามารถตรวจสอบและอธิบายได้ นอกจากนี้ ยังต้องให้ความสำคัญกับคู่ค้าที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน และเสริมสร้างสัมพันธภาพในการทำงานที่ดีกับคู่ค้า บนพื้นฐานของการให้เกียรติและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
8. ทรัพย์สินทางปัญญา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ฉะนั้น จึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันขอพนักงานทุกคน ที่จะต้องเคารพสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา และต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย คำสั่ง และมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง
9. สิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง
บริษัทฯ มีนโยบายบริหารงานตามกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ฝักใฝ่การเมือง และมีความเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีความเป็นอิสระทั้งในการตัดสินใจและการกระทำ ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
10. จรรยาบรรณของพนักงาน
จรรยาบรรณในการ ปฏิบัติตนของพนักงาน เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับการทำงาน กฎระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และประกาศของบริษัทฯ โดยมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม สร้างความพึงพอใจ ให้กับผู้มีส่วนได้เสียคำนึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ
11. การเคารพสิทธิมนุษยชนสากล
บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพหลักการด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล รวมทั้งหมั่นตรวจตราดูแลมิให้ผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดมนุษยชน ด้วยการยอมรับหลักปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโลก เช่น หลักสิทธิมนุษยชนขององค์กรสหประชาชาติ หลักสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
12.การรับแจ้งเหตุ/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ช่องทางการแจ้งเบาะแสที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส
บริษัทฯ กำหนดให้มีหน่วยงานรับแจ้งเหตุ ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งการแจ้งด้วยวาจาทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย อีเมล ทั้งนี้ บริษัทฯ จะชี้แจ้งข้อเท็จจริงในเบื้องต้น และแนวทางการจัดการหรือแนวทางการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยเร็วที่สุด ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสในกรณีที่ทำการกระทำผิดกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ ของบุคคล หรือเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ต่อประธานหรือคณะกรรมการบริษัทฯ ตามช่องทางที่ได้ระบุไว้ โดยบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ เพื่อไม่ให้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับความเดือดร้อน

สายด่วนคุณธรรม-สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์

โทรศัพท์ : 091-8726598 ,080-6355653,062-7826614
ที่อยู่ในการส่งไปรษณีย์ : 24/16 หมู่ 2 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
อีเมล : jhlmetallurgical@gmail.com แฟกซ์ : 02-7387793
แนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณที่ไม่ได้กำหนดไว้ ขอให้ใช้ดุลยพินิจเบื้องต้น โดยการตั้งคำถามเกี่ยวกับการกระทำนั้นกับตนเองก่อนยุติการดำเนินการดังนี้
1. การกระทำนั้นขัดต่อกฎหมาย หรือไม่
2. การกระทำนั้นขัดต่อนโยบายและวัฒนธรรมองค์กรของกลุ่มบริษัทฯ หรือไม่
3. การกระทำนั้นเป็นที่ยอมรับและสามารถเปิดเผยต่อสังคมได้หรือไม่
4. การกระทำนั้นทำให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของกลุ่มบริษัทฯ หรือไม่
5. การกระทำนั้นส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทฯ อย่างร้ายแรงหรือไม่
หรือสอบถามผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ซึ่งมีหน้าที่ให้คำแนะนำขั้นต้น หรือสอบถามโดยตรงไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ
การรับข้อเรียกร้องเกี่ยวกับจรรยาบรรณของธุรกิจ
ด้วยคาดหมายให้พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนร่วมกันสอดส่องดูแล การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยสนับสนุนให้มีรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัด หรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น โดยผู้ที่ได้รับการปฏิบัติที่ขัด หรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น โดยผู้ที่ได้รับข้อมูลจะถือเป็นข้อมูลความลับ ซึ่งทุกข้อร้องเรียนที่มีหลักฐานชัดเจนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเอาใจใส่รวมทั้งให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยมีการกำหนดระยะเวลา สอบสวนอย่างเหมาะสม และชื่อผู้ร้องเรียนจะถูกปิดเป็นความลับ ผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน
หลักความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำคัญ 7 ประการ
บริษัทฯเห็นถึงความสำคัญในการบริหารงานที่ดี มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักหลัก ธรรมาภิบาล และหลักความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำคัญ 7 ประการประกอบด้วย
  • หลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability)
  • หลักความโปร่งใส (Transparency)
  • หลักการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical behavior)
  • หลักการยอมรับถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย(Respect for stakeholder interests)
  • หลักการเคารพต่อหลักนิติธรรม(Respect for the rule of law)
  • หลักการเคารพต่อแนวปฏิบัติสากล (Respect for international norms of behavior)
  • หลักการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน (Respect for human rights)
หลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability)
บริษัทฯตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงพร้อมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบในผลการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ และกิจกรรมขององค์กร และจะดำเนินการหามาตรการที่เหมาะสมในการแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาด และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
หลักความโปร่งใส (Transparency)
บริษัทฯยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ในการเปิดเผยนโยบาย และการดำเนินกิจกรรมขององค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมกับช่วงเวลา เป็นข้อเท็จจริง และชัดเจน
หลักการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical behavior)
บริษัทฯจะปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม โดยคำนึงถึงคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย และจะดำเนินการพัฒนาโครงสร้าง ธรรมาภิบาลที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม พร้อมทั้งมีกลไกในการควบคุมดูแลให้เกิดการปฏิบัติ การรายงานผลการปฏิบัติ การป้องกันและการแก้ไขที่ไม่ก่อให้เกิดการขัดแย้งต่อประโยชน์ขององค์กรที่จะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างไม่มีจริยธรรม
หลักการยอมรับถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย (Respect for stakeholder interests)
บริษัทฯมีการวิเคราะห์และชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสีย โดยเคารพต่อผลประโยชน์และความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย สำนึกในสิทธิทางกฎหมายและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย คำนึงถึงความสามารถของผู้มีส่วนได้เสียในการติดต่อ และการเข้าร่วมดำเนินการกับองค์กร คำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร นอกจากนี้บริษัทฯจะทำการพิจารณาผลกระทบจากการตัดสินใจหรือการดำเนินกิจกรรมขององค์กรในมุมของผู้มีส่วนได้เสีย
หลักการเคารพต่อหลักนิติธรรม (Respect for the rule of law)
บริษัทฯจะปฏิบัติตามหลักนิติธรรมโดยจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมขององค์กรและอยู่ภายใต้กฎหมายรวมทั้งสอดคล้องกับกฎข้อบังคับที่ออกด้ายอำนาจกฎหมาย นโยบาย กฎระเบียบ และระเบียบปฏิบัติขององค์กรอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลตามภาระหน้าที่ตามกฎหมาย และทบทวนกฎหมายเป็นระยะ
หลักการเคารพต่อแนวปฏิบัติสากล (Respect for international norms of behavior)
บริษัทฯเคารพและยึดมั่นต่อแนวปฏิบัติสากล จะไม่ร่วมกับองค์กรอื่นใดในการดำเนินกิจกรรมที่ผิดต่อแนวปฏิบัติสากล และในสถานการณ์ที่ขัดกับแนวปฏิบัติสากล บริษัทฯจะพิจารณาความเหมาะสม พร้อมทั้งทบทวนการดำเนินกิจกรรม และความสัมพันธ์ภายใต้ขอบเขตอำนาจของกฎหมาย
หลักการเคารพต่อสิทธิมนุษชน (Respect for human rights)
บริษัทฯให้ความสำคัญ และเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ถ้าในสถานการณ์ที่สิทธิมนุษยชนไม่ได้รับการปกป้อง หรือในสถานการณ์ที่กฎหมายในประเทศไม่ได้มีการปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างเหมาะสม บริษัทฯจะยึดหลักการสิทธิมนุษยชนในระดับสากล ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ได้กับทุกสถานการณ์ ทุกวัฒนธรรม และกับทุกประเทศ โดยบริษัทฯจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ได้มาซึ่งผลประโยชน์
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)
เพื่อให้จรรยาบรรณฉบับนี้มีความชัดเจน ครอบคลุมทุกกิจกรรมขององค์กร เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความยั่งยืน (Sustainable Development)บนพื้นฐานของการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนภายใต้การกำกับดูแลอย่างจริงจังของคณะผู้บริหาร และเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจขององค์กรบริษัทฯ จึงได้นำมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม(Corporate Social Responsibility : CSR) ทั้ง 7 หัวข้อหลัก มาเป็นแนวปฏิบัติสำหรับองค์กรดังนี้
 
1. การกำกับดูแลองค์กร (Organizational governance )
บริษัทฯมีความมุ่งมั่นประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใส  โดยผ่านประกาศนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม  และประกาศแต่งตั้งคณะทำงาน CSR ซึ่งจะยึดหลักการกำกับดูแลกิจการ  และจริยธรรมทางสังคมที่ดี  เพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ
1.1 บริษัทฯมีความมุ่งมั่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยการประกาศนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นลายลักษณ์อักษร
1.2 บริษัทฯจะดำเนินการให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้
1.3 บริษัทฯจะสร้างและรักษาไว้ซึ่งโครงสร้างขอองค์กร กฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานวัฒนธรรมขององค์กร ตามแนวปฏิบัติที่เหมาะสม ในการนำหลักการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาปฏิบัติ
1.4 บริษัทฯจะจัดให้มีระบบการสร้างแรงจูง เพื่อให้พนักงานมีขวัญกำลังใจในการทำงาน และเพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 บริษัทฯมีการแสดงผลการใช้งบประมาณ  วัตถุดิบ  ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
1.6 บริษัทฯมีการส่งเสริมบุคลากรที่เป็นสตรี  บุคลากรที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติ  ให้ดำรงตำแหน่งภายในองค์กรอย่างเป็นธรรม
1.7 บริษัทฯมีการพิจารณาความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย  เพื่อสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ดังนี้
•  ผู้ถือหุ้น
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน และมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นดังนี้
-  เคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค  ให้ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น โดยนำไปปฏิบัติให้เกิดผล
-  บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสใช้ความรู้ความสามารถ และทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อการเจริญเติบโตของบริษัทฯและเพื่อผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น
-  เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ ครบถ้วนให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและเอกสารการเงินแก่ผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง โปร่งใส ชัดเจน และเป็นธรรม
•  พนักงาน
พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อบริษัทฯ มีส่วนช่วยส่งเสริม และผลักดันให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีสภาพการจ้างที่ยุติธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความก้าวหน้า รวมทั้งมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
-  ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพ ด้วยความเสมอภาค และไม่เลือกปฏิบัติ
-  ให้ผลตอบแทนการทำงานที่เหมาะสม ตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลงาน
-  ให้สวัสดิการที่เหมาะสมสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด
-  เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน ตลอดจนการเก็บประวัติส่วนตัวของพนักงานโดยถือเป็นความลับ
-    ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
-    จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกบุคคลและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- การแต่งตั้ง โยกย้ายรวมทั้งการให้รางวัลและการลงโทษ กระทำด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นเป็นเกณฑ์
-    ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
-  พนักงานมีสิทธิในการร้องเรียน กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด
-     รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
• สังคมและชุมชน
-  ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์ และพัฒนาสังคม ชุมชน อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สังคม และชุมชนที่บริษัทฯตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทตั้งอยู่
- ตอบสนองอย่างรวดเร็ว และอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสังคม และชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท
-  สร้างจิตสำนึกในหมู่พนักงานเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
-  ปฏิบัติและให้ความร่วมมือหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยภาครัฐ
•  ภาครัฐ
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป
-  จัดส่งรายงานที่เกี่ยวข้องกับราชการตามที่กฎหมายกำหนด
-  ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในภาครัฐ
-  ให้ความร่วมมือในการดำเนินตามที่กฎหมายกำหนด
•  ลูกค้า
บริษัทฯ ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยนำเสนอบริการของบริษัทในลักษณะที่ซื่อสัตย์และตรงไปตรงมา จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้
-  ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
-  ตั้งมั่นอยู่ในความสุจริต เที่ยงธรรม ต่อลูกค้า
- ให้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงจากลูกค้า
- จัดให้มีระบบข้อร้องเรียน เสนอแนะจากลูกค้า เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า พร้อมชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า
-  รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
•  ผู้จัดหาและคู่ค้า
บริษัทฯ มีนโยบายสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับผู้จัดหาและคู่ค้า โดยดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความเกื้อหนุนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ให้การปฏิบัติต่อผู้จัดหาและคู่ค้า มีความเสมอภาคโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญาอย่างเคร่งครัด
- ให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน
- ตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม
-  รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า    

1.8 บริษัทฯ มีกระบวนการช่องทางในการสื่อสารระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้เสีย  เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำข้อมูลมาใช้ประกอบการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น
1.9  บริษัทฯ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
1.10 บริษัทฯ มีการแต่งตั้งบุคลากรที่มีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจในด้านต่างๆขององค์กร  เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบที่สมดุล
1.11 บริษัทฯ มีการติดตามการดำเนินงานการตัดสินใจของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ตัดสินใจในด้านต่าง ๆขององค์กร  เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรดังกล่าวมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
1.12 บริษัทฯ มีการทบทวนแบบประเมินผลการกำกับดูแลองค์กร  เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ
 
2.  ด้านสิทธิมนุษยชน  ( Human Lights  )
สังคมโลก  เป็นสังคมที่ปกครองโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายหรือหลักนิติรัฐ  ในพื้นที่ที่บริษัทฯเข้ามาดำเนินงานย่อมมีขนบธรรมเนียม  ประเพณีที่แตกต่างกัน  แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนสากล ซึ่งบริษัทฯได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้
2.1 จัดให้มีการตรวจสอบ  ประเมินสถานะขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุมทุกกระบวนการ ประกอบด้วย การกำหนดแนวทางการดำเนินงาน การประเมินผลกระทบ  การกำหนดแนวทางปฏิบัติ และการติดตามผล
2.2   มีการพิจารณาและดำเนินการ ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน  อันได้แก่  ความขัดแย้งทางการเมือง  ภาวะความยากจน  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็ก การคอรัปชั่นในองค์กร การใช้แรงงานที่ไม่เป็นธรรม  และการรักษาความปลอดภัยของพื้นที่และทรัพย์สินอย่างเข้มงวด
2.3             หลีกเลี่ยงการร่วมกระทำผิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรง  และทางอ้อม 
2.4 กำหนดขั้นตอนการแก้ไขปัญหาจากการเรียกร้องความเป็นธรรมทั้งภายในองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย(Stake Holders)
2.5      ไม่เลือกปฏิบัติต่อทุกกลุ่มบุคคล โดยฉพาะกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น  เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  ทั้งทางตรงและทางอ้อม
2.6    ให้ความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลสิทธิการเป็นพลเมือง  และสิทธิทางการเมืองต่อผู้มีส่วนได้เสีย
(Stake Holders)
2.7   เคารพต่อสิทธิทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสีย(Stake Holders)
2.8  เคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน และจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 
3. ด้านแรงงาน (  Labour practices )
บุคลากรถือเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินธุรกิจขององค์กร  ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใด ฝ่ายใด โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ  ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรักมีความสามัคคีไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ  และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  โดยบริษัทฯได้จัดสภาพแวดล้อมที่ดี และปลอดภัยในการทำงานมีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมมีสวัสดิการที่ดีไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดจัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทำงาน ของพนักงานทุกคนในองค์กรโดยมีแนวปฏิบัติด้านแรงงานดังนี้
3.1 บริษัทฯมุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการจ้างงานดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย มีการวางแผนอัตรากำลังเพื่อหลีกเลี่ยงการจ้างงานเป็นครั้งคราว สนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้แทนลูกจ้างมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา บริษัทฯมีนโยบายไม่เลือกปฏิบัติ การบริหารจัดการบุคคลากรอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับการทำงาน ไม่ปลดออก เลิกจ้าง หรือไล่ออกโดยไม่มีกฎเกณฑ์ ดูแลปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และความเป็นส่วนตัวของลูกจ้าง ปฏิบัติต่อพนักงานทุกกลุ่ม ทุกระดับเท่าเทียมกัน และจะไม่กระทำการใดๆที่เป็นการเอาเปรียบต่อคู่ธุรกิจ ผู้ส่งมอบ และผู้ว่าจ้าง ในด้านแรงงาน
3.2  จัดให้มีสภาพการจ้างตามที่กฎหมายกำหนด โดยครอบคลุมค่าจ้าง เวลาทำงาน วันหยุด สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน มุ่งเน้นความเหมาะสมและความสมดุลระหว่างงานและการดำเนินชีวิติของพนักงานเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นที่คล้ายคลึงกันในท้องถิ่น
3.3   บริษัทฯให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดตั้งหรือรวมกลุ่มในการเจรจาต่อรอง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของพนักงาน เช่น คณะกรรมการตัวแทนพนักงาน ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนพนักงาน เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายบริหารเพื่อปรึกษาหารือ และนำปัญหาต่างๆจากการปฏิบัติงานมาร่วมกันพิจารณาแก้ไข ทั้งนี้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทุกคณะ บริษัทฯจะไม่นำมาเป็นเหตุในการปลดออก ไล่ออก หรือเลือกปฏิบัติใดๆโดยเด็ดขาด ทั้งนี้บริษัทฯจะไม่ร่วมกับกลุ่มใดๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการสนับสนุนโน้มน้าว ให้เกิดการจำกัดสิทธิเสรีภาพสากลในการสมาคมและการเจรจาต่อรอง
3.4     บริษัทฯเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน จึงได้จัดทำคู่มือและกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงตามลักษณะงาน มีการฝึกอบรมและสื่อสารให้พนักงานสามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องปลอดภัยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีจากงานที่มีความเสี่ยงโดยบริษัทฯเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย บริษัทฯเคารพในสิทธิของพนักงานในการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานที่มีความเสี่ยงเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย พร้อมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPE)ตามลักษณะงาน
3.5   บริษัทฯให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร จึงได้จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปีครอบคลุมพนักงานทุกกลุ่มทุกระดับ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้แก่พนักงาน และเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานที่เริ่มงานใหม่จะได้รับการฝึกอบรม และได้รับคำแนะนำที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการจัดทำแผนกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานได้มีกิจกรรมร่วมกัน นอกจากนี้บริษัทฯยังได้วางแนวทางความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่พนักงานอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ
 
4. ด้านสิ่งแวดล้อม ( The Environment  )
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นสร้างจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าวให้แก่พนักงาน จึงกำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้       
4.1 การป้องกันมลพิษ
- มีการชี้บ่งประเด็นและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินกิจกรรมขององค์กร
-  มีการตรวจวัด  บันทึก  ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  และมีการจัดทำรายงานปริมาณสารมลพิษ  และวิธีการบำบัดต่อหน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกำหนด
-  มีการป้องกันมลพิษ  และการจัดการของเสียอย่างเหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด
-มีการเปิดช่องทางให้ชุมชนรับรู้ข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานโดยผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน
-  มีการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
-  ไม่ใช้สารเคมีต้องห้ามตามกฎหมาย  และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีต้องห้ามตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ
4.2  การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  (  Sustainable  resource use )
-  บริษัทฯ  มีการชี้บ่ง  ตรวจวัด  บันทึก  และรายงานผลการใช้ไฟฟ้า  น้ำ  และทรัพยากรอื่น ๆ ที่มีนัยสำคัญ
-  บริษัทฯ  มีการดำเนินมาตรการการใช้ทรัพยากรน้ำ ไฟฟ้า  อย่างมีประสิทธิภาพ
-  บริษัทฯ มีการนำวัสดุรีไซเคิล  กลับมาใช้ใหม่
- บริษัทฯ มีการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรน้ำ  เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้น้ำจากแหล่งน้ำเดียวกัน  สามารถเข้าถึงอย่างเท่าเทียม
-  บริษัทฯ ตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้บุคคลากรใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
4.3  การบรรเทา และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
-  บริษัทจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน  การพัฒนาผลิตภัณฑ์  และงานบริการที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4.4  การป้องกันและฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
-  บริษัทฯ มีการชี้บ่งผลกระทบที่ร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ  และมีการกำหนดมาตรการที่จะลดหรือกำจัดผลกระทบเหล่านี้
-  บริษัทฯ  มีการดำเนินงานปกป้องระบบนิเวศ  และยอมรับภาระค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม
-  บริษัทฯ มีการหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทางระบบนิเวศ  และจัดทำกิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศ
-  บริษัทฯ ดำเนินการวางแผน ออกแบบ และปฏิบัติ ซึ่งเกิดจากการตัดสินใจการใช้ที่ดินขององค์กร โดยส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
- บริษัทฯ  มีการสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ส่งมอบที่มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการและเทคโนโลยีที่รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
 
5. การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม (  Fair operating practices )
บริษัทฯ ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจบนหลักจริยธรรม จะดำเนินงานกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอันได้แก่ ภาครัฐ คู่ค้า ผู้ส่งมอบ คู่แข่งทางการค้า สมาคมต่างๆที่องค์กรเป็นสมาชิก และกลุ่มอื่นๆด้วยความเป็นธรรมโดยครอบคลุมถึง การต่อต้านคอร์รัปชั่น การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสาธารณชนในวงกว้าง พฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม การดำเนินความสัมพันธ์กับองค์กรอื่นและการเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน เพื่อส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์ในทางบวก ซึ่งสามารถบรรลุได้ด้วยผู้นำขององค์กร รวมทั้งการส่งเสริมการดำเนินการความรับผิดชอบตลอดทั่วทั้งขอบเขตอิทธิพลขององค์กรโดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
5.1 การต่อต้านการคอรัปชั่น  ( Anti-corruption )
เพื่อป้องกันการคอร์รปชั่นและการติดสินบน บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางส่งเสริมและดำเนินการต่อต้านคอรัปชั่นโดยการให้ความรู้ สร้างความตระหนัก การฝึกอบรม และสนับสนุนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้นำแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชั่นไปใช้ หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายเมื่อพบการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กร และให้การสนับสนุนลูกจ้าง คู่ค้า ผู้แทนองค์กร ผู้ส่งมอบ ฯลฯ รายงานการปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นขององค์กร
5.2 การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ( Responsible Political Involvement)
บริษัทฯ จะไม่นำเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทไปใช้สนับสนุนทางการเมือง  นักการเมือง และพรรคการเมือง ยกเว้นกรณีที่กฎหมายอนุญาตจะดำเนินการด้วยความโปร่งใส กำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ ให้ความรู้ สร้างความตระหนักแก่พนักงานอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการช่วยเหลือทางการเมืองที่ไม่เหมาะสม  ให้ข้อมูลที่เป็นจริงไม่ข่มขู่หรือบีบบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
5.3 การแข่งขันอย่างเป็นธรรม  ( Fair Competition )
เพื่อส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับด้านการค้าและแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยกำหนดระเบียบปฏิบัติและแนวทางป้องกันอื่นๆส่งเสริมให้ลูกจ้างมีความตระหนัก  สนับสนุนการต่อต้านการผูกขาดและการทุ่มตลาดไม่นำประเด็นทางสังคม เช่นความยากจน ไปสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการค้า
5.4  บริษัทฯ จะทำการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับหน่วยงานในห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร โดยการสนับสนุนให้องค์กรอื่นนำหลักการและประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาประยุกต์ใช้
5.5บริษัทฯ ส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยกำหนดแนวปฏิบัติมีการตรวจสอบการใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่เข้าร่วมในกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สิน การปลอมแปลง และการละเมิดลิขสิทธิ์ มีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับทรัพย์สินที่ได้รับหรือนำมาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 
6. ด้านผู้บริโภค   (  Consumer  issues  )
บริษัทฯ คำนึงถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคโดยให้ความรู้  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส การตลาดที่เป็นธรรม  และมีการปฏิบัติทางสัญญาที่เป็นธรรม ต่อผู้บริโภคและลูกค้าอื่นๆ โดยคำนึงถึง
6.1     การตลาดที่เป็นธรรม ข้อมูลที่เป็นจริง ไม่เบี่ยงเบน และมีการปฏิบัติทางสัญญาที่เป็นธรรมโดยไม่ กระทำการใดๆที่ไม่ชัดเจนคลุมเครือปกปิดข้อมูล หลอกลวง ทำให้เข้าใจผิด
6.2 คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก รวมทั้งให้การดูแลกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษจัดเตรียมผลิตภัณฑ์และบริการในสภาพที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ
6.3 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการบริโภคอย่างยั่งยืน บริษัทฯจะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับรูปแบบการบริโภคและการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น เพื่อลดผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
6.4     บริษัทฯจะทำการทบทวนข้อร้องเรียนและปรับปรุงแนวปฏิบัติในการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
6.5 บริษัทฯได้กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและป้องกันการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้บริโภค
6.6บริษัทฯได้จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร โดยมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยป้องกันการหยุดชะงักในการให้บริการ
6.7บริษัทฯคำนึงถึงการให้ความรู้และการสร้างความตระหนักแก่ผู้บริโภค ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ
 
7. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน  (Community  involvement  and development)
บริษัทฯ  เป็นส่วนหนึ่งของสังคม  ไม่อาจแยกขาดจากกันได้  บริษัทฯ  ย่อมมีภาระที่ต้องรับผิดชอบในการพัฒนา  และคืนกำไรสู่ชุมชน  และสังคมโดยรวม  เพื่อให้บริษัทฯเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตามการพัฒนาของสังคม  บริษัทฯถือเป็นหน้าที่และเป็นนโยบายหลักในการให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม  โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม  ชุมชน  สิ่งแวดล้อม  ทำนุบำรุงศาสนา  สร้างสรรค์  และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  รวมถึงการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน  และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชนที่ด้อยโอกาส  ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง  พึ่งพาตนเองได้  โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
- มีการจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาชุมชน  โดยมีตัวแทนขององค์กร ตัวแทนของชุมชนร่วมกันดำเนินการ  มีการติดตามประเมินผลโดยแผนงานนั้นควรเคารพต่อสิทธิและความคิดเห็นของชุมชน พร้อมกับการรักษาผลประโยชน์ขององค์กร
- ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาให้กับคนทุกระดับในท้องถิ่นและกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น ช่วยเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้กับชุมชน ช่วยอนุรักษ์ปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม และส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเทคโนโลยีของชุมชน
- ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานในชุมชน
- ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีต้นทุนต่ำที่สามารถทำได้ง่าย และช่วยก่อให้เกิดรายได้กับชุมชน ซึ่งเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาต่อชุมชน
- เสริมสร้างความสามารถให้กับผู้ส่งมอบท้องถิ่น และให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในชุมชน รวมถึงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- ทำความเข้าใจกับชุมชนเกี่ยวกับกระบวนการผลิตของบริษัทฯ เพื่อขจัดผลกระทบด้านลบเกี่ยวกับสุขภาพ พร้อมทั้งให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับโรคอันตรายและภัยคุกคามต่อสุขภาพ รวมถึงวิธีการป้องกันจากโรคต่างๆ
- หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่ทำให้ชุมชนต้องพึ่งพากิจกรรมการบริจาคจากองค์กรซึ่งทุกกิจกรรมที่ร่วมทำกับชุมชน ต้องมีการประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างยั่งยืน และอาจขอความร่วมมือกับองค์กรอื่น เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของชุมชนโดยการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะและทรัพยากร
 
การบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ
การบริหารความเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร โดยต้องมีการประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันว่าองค์กรจะมีความเสี่ยงจากอะไร เช่น จากความผันผวนทางเศรษฐกิจ สังคม  การดำเนินงาน และสิ่งแวดล้อม จากนั้นนำผลการประเมินมาวิเคราะห์โดยใช้ Risk Map และ Control Map เป็นเครื่องมือ เมื่อวิเคราะห์ได้แล้ว ต้องหามาตรการมาจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม เช่นกลยุทธ์การหลีกเลี่ยง (avoid)  การลด (Reduce)    การโอน (Transfer) และการยอมรับ (Accept)

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญถึงการบริหารความเสี่ยงภายใต้ความไม่แน่นอนต่างๆ โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของทุกกระบวนการในการดำเนินธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร(Enterprise Risk Management) ที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management Committee: ERMC) ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลและสนับสนุนให้การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรสอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ
การประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจถือเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในการกำหนดกลยุทธ์และแผนธุรกิจในแต่ละปี  โดยมีการติดตามและควบคุมความเสี่ยงอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เป็นไปตามทิศทาง และนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆดังนี้
- การระบุความเสี่ยง เป็นขั้นตอนบ่งชี้ความเสี่ยงและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ละช่วงเวล าตลอดจนมีการคาดการณ์ความเสี่ยงใหม่ๆ ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในอนาคต จากพื้นฐานของข้อมูลทั้งภายในและภายนอก
-การประเมินความเสี่ยง เป็นขั้นตอนที่จะนำวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมมาใช้ประเมินความเสี่ยง ซึ่งกระบวนการดังกล่าว เน้นความมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น โดยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- การติดตามและควบคุมความเสี่ยง เป็นขั้นตอนที่มีการติดตามและควบคุมการดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำในทุกไตรมาส หากมีความเสี่ยงใหม่ๆ ที่มิได้คาดการณ์ไว้ อาจจำเป็นต้องทบทวนการบริหารความเสี่ยงใหม่ทั้งหมด หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มที่จะกระทบกับการดำเนินธุรกิจอย่างรุนแรง อาจต้องทบทวนแผนธุรกิจใหม่ทั้งหมดพร้อมนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” (Code of conduct) ฉบับนี้จะช่วยให้ผู้บริหาร  พนักงาน  และผู้เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ตามเจตนารมณ์  นโยบาย  หลักการ  และความคาดหวังขององค์กร ดังนั้นทุกครั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบในองค์กร บริษัทฯจะทำการพัฒนาปรับปรุง “จรรยาบรรณทางธุรกิจ”ฉบับนี้  ให้สมบูรณ์อยู่เสมอ

JHL METALLURGICAL CO.,LTD
24/16 MOO 2 Phraksa Mai,Muang Samutprakarn,Samutprakarn 10280 Thailand
Tel. (+662)006-6665,006-6302 Fax. (+662) 738-7793
©2014 JHL METALLURGICAL , Inc.All Rights Reserved